09197344624 info@sadrama.ir

ساخت دستگاههای کاربران

ساخت دستگاهها مورد نظر کاربران

اگر عزیزان کاربر و خریدار طرحی برای خویشتن داشته باشند می توانند با واحد فنی ما ارتباط برقرار کرده و طرح خود را ارائه دهند تا ماشین مورد نظرشان ساخته شود

همچنین عزیزان می توانند ایده خوب خود را ارسال و در تولید ما شریک شوند تا هم به خود و شرکت سودی رسانده و هم در تولید ملی شرکت نمایند

 

مشاوره و ثبت سفارش